தொழில் செய்திகள்

டிஎஃப்டி எல்சிடி டிஸ்ப்ளே அறிமுகம்

2019-12-28
டிஎஃப்டி (மெல்லிய திரைப்பட டிரான்சிஸ்டர்) ஒரு மெல்லிய திரைப்பட புலம் விளைவு டிரான்சிஸ்டர். மெல்லிய திரைப்பட டிரான்சிஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுவது, ஒரு திரவ படிக காட்சியில் உள்ள ஒவ்வொரு திரவ படிக பிக்சல் புள்ளியும் அதன் பின்னால் ஒருங்கிணைந்த ஒரு மெல்லிய திரைப்பட டிரான்சிஸ்டரால் இயக்கப்படுகிறது. இதனால், அதிவேக, அதிக பிரகாசம் மற்றும் அதிக-மாறுபட்ட காட்சித் திரை தகவல்களை அடைய முடியும். டிஎஃப்டி செயலில் உள்ள மேட்ரிக்ஸ் திரவ படிக காட்சிக்கு சொந்தமானது.